Första version: 2002-02-10.

Senaste version: 2022-01-11.

Analyser, Skandiamannen

Klicka på Top i menyn för att komma högst upp på sidan.

Jag har varit tvungen att göra diverse vägval och beslut i den detaljerade analysen. Som stöd för vägvalen har jag först gjort diverse analyser av Skandiamannen och av andra vittnen.

Diverse analyser och vägval för andra personer än SE redovisas i analyser, ej Skandiamannen.

Längre ner på denna sida finns analyser och vägval som berör SE. Snabblänkar:


Impulsscenario eller Grandscenario?

Impulsscenario kontra Grandscenario. I båda fallen med Skandiamannen som GM.

Notera att analysen även är beroende av vilket förlopp på trottoaren man använder, se Förlopp i impulsscenoriot för diverse förslag.

Definitioner av impulsscenariot och Grandscenariot

Grandscenariot innebär att Skandiamannen ätit middag tidigare under kvällen och då sett makarna Palme vid biografen Grand. Detta ska ha skett tre timmar innan mordet. Han bestämmer sig för att döda Palme. Han har ca tre timmar på sig att göra upp en plan och skaffa fram ett vapen.

Impulsscenariot innebär att Skandiamannen ser Olof Palme först efter att han har stämplat ut och kommit ut på trottoaren. I impulsscenariot finns ingen plan överhuvudtaget - Skandiamannen var inte vid Grand alls. Förloppet var i allt sitt väsentliga över på mindre än en minut ungefär som han själv beskrev det i Skydd & Säkerhet. I impulsscenariot är Skandiamannen en udda fågel som stundtals går omkring med en skarpladdad revolver.

Externa indata i analysen

Makarna Palmes promenadtid:

För att göra en ordentlig genomgång av Grandscenariot, så är det bra att veta när makarna Palme lämnade bokhandeln.

Tiden anges felaktigt till 20.15 i GMP. Jag motiverar denna åsikt i analys av makarna Palmes promenad från bokhandeln. I analysen kommer jag fram till att makarna Palme lämnade bokhandeln 23.17.00.

I följande analyser kommer jag utgå från att makarna Palme lämnade bokhandeln 23.17.00.

Förlopp på trottoaren:

SE måste komma ut på trottoaren utanför Skandia senast 23.20.03 om han gick höger/norrut.

SE måste komma ut på trottoaren utanför Skandia senast 23.20.40 om han gick vänster/söderut.

Se analys/förlopp på trottoaren utanför Skandia för detaljer.

Gångtempon:

I alla Grandscenarior behöver man motivera Skandiamannens gångtempo från Grand till Skandia. Exempel: om man ska promenera 380 meter så tar det 1.20 min längre om man går med normalt gångtempo (1.4 m/s) än om man går mycket raskt (2.0 m/s).

Det långsamma gångtempot används typiskt om SE gett upp försöket att skjuta Palme.

Det mycket raska gångtempot kan användas om han fortfarande vill skjuta Palme och därfär skyndar sig tillbaka till Skandia. Men om man gör det så behöver man motivera varför SE, trots att han hade bråttom, ändå talade med väktarna. Dessutom behöver man förklara varför han stämplar ut och talar med väktarna trots att han vet att han inom två minuter ska göra ett försök att skjuta Palme. Det känns ju osedvanligt korkat.

Grandscenarion där Skandiamannen är vid bokhandeln

I dessa fall är Skandiamannen den person som Mårten Palme såg vid bokhandeln.

Grandscenario, SE vid bokhandeln, SE går norrut när han lämnat Skandia

Det är Thomas Petterssons huvudscenario (han tar även upp två andra varianter).

I Thomas Petterssons Grandscenario är det Skandiamannen som Mårten Palme ser vid bokhandeln. Enligt TP och GMP lämnar makarna Palme bokhandeln 23.15. Skandiamannen går tillbaka till Skandia och stämplar ut. Därefter går han åt höger/norrut och hamnar bakom makarna Palme vid den norra annonspelaren.

Som sagt ovan, så menar jag att tiden 20.15 är fel. I stället använder jag 23.17.00.

Eftersom SE går norrut så måste han komma ut på trottoaren senast 23.20.03.

Skandiamannens promenad tillbaka till Skandia via baksidan på Skandiahuset och ända ut på trottoaren är 380 meter.

Vilket gångtempo ska man ge SE? Hade han gett upp försöket att skjuta Palme? Givet att han talade med väktarna talar det mesta för att han hade gett upp försöket och därför inte hade bråttom.

Men jag tänker likväl ge SE ett mycket raskt gångtempo på 2.0 m/s (då lyfter nästan fötterna från marken). Om han inte hinner i det fallet, så hinner han aldrig annars heller.

Med start 23.17.00 (och inte 23.15) och med det mycket raska gångtempot på 2.0 m/s så är klockan 23.20.10 när han kommer ut på trottoaren. Och då har jag fortfarande inte räknat in extra tid för kluddande med dörrar, eventuella trappor, utstämpling, två svängdörrar och framförallt samtalet med väktarna.

Då är det helt uteslutet att Skandiamannen gick norrut och hamnade bakom makarna Palme vid den norra annonspelaren. Det är omöjligt för honom att hinna komma ut på trottoaren senast 23.20.03.

Slutsats: förloppet där SE är mannen vid bokhandeln som Mårten ser och där SE går norrut när han kommit ut på trottoaren utanför Skandia är inte möjligt.

Notera att om jag i stället gett SE gångtempot 1.6 m/s så hade det tagit 50 sek längre, dvs ännu sämre.

"Avför Skandiamannen!", ropar då de inskränkta i kombimation med diverse okvädningsord om TP/MG.

Grandscenario, SE vid bokhandeln, SE går söderut när han lämnat Skandia

Ja, TP föreslår att SE stod vid bokhandeln och senare gick åt höger/norrut när han lämnade Skandia.

Men man kan kanske fortfarande kan låta SE vara mannen vid bokhandeln men i stället låta honom gå åt vänster/söderut när han lämnat Skandia.

Då måste han vara ute på trottoaren senast 23.20.40, vilket är tiden då makarna Palme passerade Skandia.

Som sagt, om han startar från bokhandeln 23.17.00 och går mycker raskt och utan avbrott med farten 2.0 m/s kan han vara ute på trottoaren 23.20.10. Men då har jag inte lagt till extra tid för kluddande med dörrar, eventuella trappor, utstämpling, två svängdörrar och framförallt samtalet med väktarna. SE har endast 30 sekunder över för allt detta, och det syns mig helt omöjligt att det skulle hinnas med.

Det känns helt orimligt att han skulle hinna med detta.

Notera att jag lät SE gå med det mycket raska gångtempot 2.0 m/s. Enligt resonemant ovan är detta ologiskt. Det mest logiska är att han gett upp försöket att döda Palme och därfer gått lugnt tillbaka till Skandia och dödat tid med samtalet med väktarna.

Vidare måste SEs rörelse på trottoaren sammanfogas med ABs rörelser vilket kan ställa ytterligare krav tiden då SE måste komma ut på trottoaren.

Slutsats: förloppet där SE är mannen vid bokhandeln som Mårten ser och där SE går söderut när han kommit ut på trottoaren utanför Skandia är inte möjligt.

Grandscenario, SE vid bokhandeln, slutsats

Med andra ord anser jag det vara omöjligt att pussla ihop ett Grandscenario där man placerar Skandiamannen vid bokhandeln som mannen som Mårten ser. Det gäller både om Skandiamannen går norrut och söderut när han kommit ut på trottoaren.

Jag tycker att Thomas Pettersons tekniska analys (meter och sekunder) av detta Grandscenario är otillräcklig. Thomas Pettersson har heller inte lämnat detaljförslag på hur förloppet på trottoaren ser ut. Det råcker inte att säga att SE gick norrut och fick syn på OP. Förloppet på trottoaren behöver detaljeras och tidsmässigt sammanfogas med SEs promenad från bokhandeln. Upp till bevis, men något sådant fick vi inte se.

Jag har med enkla medel och Newtons 350 år gamla och alltjämt odödliga kinematik visat att mannen som Mårten Palme såg vid bokhandeln inte kan vara Palmes mördare. Enligt mitt resonemang ovan är det uppenbart felaktigt att hänvisa till datat i gärningsmannaprofilen som ju anger samma tid (23.15) för två händelser som bevisligen hände med ca tre minuters mellanrum. Om man fortfarande vill hänvisa till gärningsmannaprofilen och säga att makarna Palme lämnade bokhandeln redan 23.15.00 så behöver man motivera varför makarna Palme gjorde ett två minuter långt stopp på vägen till Dekorima.

"Avför Skandiamannen!", ropar då de inskränkta, oförmögna att se andra varianter av Grandscenarior med SE som GM.

Grandscenario, SE ej vid bokhandeln

Här menar jag alla varianter av Grandscenarior där Skandiamannen INTE är vid bokhandeln

Debatten har varit otroligt inskränkt. Så fort man hittar fel på Thomas Petterssons variant av Grandscenario så avför man Skandiamannen som gärningsman helt och hållet. Man tittar inte på andra varianter av Grandscenariot överhuvudtaget. Och inte på impulsscenariot heller.

Grandscenario, SE rakt öster om Sveavägen i höjd med Grand

En variant av Grandscenariot där Skandiamannen inte finns vid bokhandeln är följande. SE har tidigare under kvällen sett att makarna Palme gått till biografen Grand. SE bestämmer sig för att försöka skjuta Palme. SE återvänder till biografen vid 23-tiden. Han ställer sig på Sveavägens östra trottoar och för att spana mot biografen. Han ser makarna Palme lämna biografen 23.13.30 (min beräkning...) och att de rör sig söderut. Skandiamannen går tillbaka till Skandia och stämplar ut.

Här spelar det ingen roll vilket gångtempo SE väljer på vägen tillbaka till Skandia. Förloppet är rökt för alla gångtempon. Han blir nämligen för snabb.

Avståndet till trottoaren utanför Skandia är 372 meter. Avståndet till stämpelklockan bör då vara ca 350 meter.

Låt SE gå med normalt gångtempo, dvs 1.4 m/s. Med start 23.13.30 så kommer han stämpla ut redan 23.17.10.

Men det finns ju tvångsvillkoret som säger att SE stämplade ut tidigast 23.19.00. Han är alltså 1.50 min för tidig.

Visst, man behöver även lägga till extra tid för kluddande med bakdörrar och kanske någon trappa. Men sådant tar inte 1.50 min.

Och för snabbare gångtempon blir det etter värre.

Den varianten stöp direkt.

Grandscenario, SE rakt öster om Sveavägen i höjd med bokhandeln

Även i denna varianten står SE öster om Sveavägen och spanar på makarna Palme. Han ser dem komma ut på trottoaren 23.13.30 och att de går söderut.

SE följer efter på östra trottoaren. Han ser att makarna Palme gör ett stopp vid bokhandeln. Tiden är nu 23.14.30 (enligt mina beräkningar...).

Avståndet till stämpelklockan är nu 325 meter.

Låt oss nu anta följande. SE ger upp försöket att skjuta Palme. Eftersom han har gett upp väljer han ett normalt gångtempo på 1.4 m/s.

Om han går redan 23.14.30 så kommer han fram till stämpelklockan redan 23.18.20 vilket är för tidigt.

Men låt oss då låta SE vänta en liten stund innan han "ger upp" och rör sig mot Skandia, och summera det med en opreciserad extratid pga kludd med bakdörrar och någon trappa. Då kan man förmodligen hitta en total fördröjning som gör att SE stämplar ut tidigast 23.19.00.

Lägg därefter till lämplig samtalstid, beroende på vilket förlopp på trottoaren man väljer, gå norrut eller söderut.

Slutsats: förloppet kan fungera.

Grandscenario, SE ej vid bokhandeln, slutsats

Det går att hitta scenario där SE är Grandman och hinner tillbaka till Skandia inom rätt tidsfönster. Det är dock inte enkelt. SE får varken vara för snabb eller för långsam.

Dock är alla varianter där SE är mannen vid bokhandeln som Mårten Palme såg, uteslutna.

Alla Grandscenarion med Skandiamannen, slutsats tidproblematik

Jag har visat att man med tidanalys kan avföra Skandiamannen som varande mannen som Mårten Palme såg vid bokhandeln.

Jag har visat att det finns andra Grandscenario där SE inte befinner sig vid bokhandeln, och där han kan hinna tillbaka till Skandia för att stämpla ut i tid.

Jag anser därför följande:

Man kan inte hänvisa till tidproblematik för att avföra Skandiamannen som Grandman i ett allmänt Grandscenario.

Allmäna problem med samtliga Grandscenarior med SE som GM

Enligt analysen ovan kan man anföra tidsproblematik mot Grandscenariot i fallet där Skandiamannen står vid bokhandeln.

Men i andra varianter av Grandscenariot kan man INTE anföra tidsproblematik.

Det betyder att det totalt sett inte går att vederlägga Grandscenariot med Skandiamannen som GM genom att hävda tidsproblematik.

Det finns dock en del annat som man kan anföra mot Grandscenariot. Här kommer några punkter.

Punkterna ovan talar mycket starkt emot att Skandiamannen sköt OP i ett Grandscenario. Trots att listan inte innehåller något om tider.

Några av punkterna pekar i stället på att Skandiamannen sköt OP i ett impulsdåd.

Jag anser att Thomas Petterssons förslag till Grandscenario är svagt. Det saknar de tekniska delarna (meter och sekunder) för både promenaden från bokhandeln och förloppet på trottoaren. Det är även ytligt beträffande punkterna i listan ovan. Samma med det där med vapensamlaren. Jag tror inte på Grandscenariot.

Jag förordar i stället Lars Larssons impulsscenario.

Slutsats, Grandscenario mot impulsscenario

Slutsats: om Skandiamannen är skyldig till mordet på Olof Palme så var det ett impulsdåd som utspelade sig i sin helhet vid Dekorima. Förloppet var i allt sitt väsentliga över på mindre än en minut, kanske ännu mindre. Det faktum att Skandiamannen kände igen Palme var av stor betydelse. Skandiamannen var ingen Grandman, han var inte vid Grand överhuvudtaget.

Jag kommer alltså använda impulsscenariot i de detaljerade analyserna.


Impulsscenario, val av förlopp på trottoaren

I det följande ska jag redovisa förslag till förlopp som involverar Skandiamannen i ett impulsscenario. Jag har även gjort en mer allmän förloppsanalys som exkluderar Skandiamannen, se förloppsanalys exklusive Skandiamannen.

Minimikrav i förloppsanalysen

I impulsscenariot finns mängder med möjliga rörelsemönster på trottoaren precis innan mordet.

Jag ställer följande två krav på förloppet:

Not 1: det är mycket viktigt i alla analys att inse att SE gick väldigt nära Dekorimas fönster de sista meterna. Det gäller oavsett om han kom upp bakifrån eller om han var en väntande Dekorimaman. Detta stämmer med vittnesmål från både AB och NF. Dessutom föll OP endast ca en meter väster om en tänkt förlängning av Skandias västra husliv. Detta är viktigt att inse.


Impulsscenario där AB går bakom makarna Palme vid norra annonspelaren

I följande alternativ är det AB som NF ser gå bakom makarna Palme vid den norra annonspelaren. Det är samma resultat som jag valt i analys av AB.

Alternativ A1 (valt alternativ i den detaljerade analysen)

SE kommer ut på trottoaren 23.20.33 när NF, makarna Palme och AB finns åt höger/norrut.

Samtidigt passerar NF makarna Palme vid La Carterie drygt 10 meter åt höger.

Samtidigt går AB 10 meter snett bakom makarna Palme vid trottoarens ytterkant vid den norra annonspelaren.

SE går direkt åt vänster och märker därför inte av makarna Palme, NF och AB.

Makarna Palme lägger inte märke till SE. Kanske tittade de mot NF. Eller kanske tittade de in i La Carterie där L arbetade.

AB lägger inte märke till SE.

SE väljer helt naturligt den isfria delen mitt i trottoaren, ungefär som i Folke Rydens reportage på SVT. En sorts högertrafik.

När SE nått fram till den södra annonspelaren bestämmer han sig för att ta en sista John Silver utan filter innan han sätter sig på T-banetåget. Eftersom det blåser snålt svänger han in diagonalt mot prånget vid Dekorimas ingång för att söka lä när han tänder ciggen. (not 1)

När SE kommer fram till Dekorimas ingång gäller följande. Makarna Palme har 20 meter/15 sekunder kvar dit om SE gick med raskt gångtempo, 1.6 m/s. Om SE gick mycket raskt mer 1.8 m/s har makarna Palme 25 meter/20 sekunder kvar dit.

Skandiamannen bär handledsväskan i handen och inte runt handleden. Han behöver två fria händer för att tända ciggen och stoppar därför ner handledsväskan i ena rockfickan. Eventuellt tar han även av sig handskarna. Han knäpper upp rocken och för att nå ciggen. Han står böjd in mot prånget.

SE hör steg och röster och roterar medsols och tittar upp. Han ser makarna Palme och känner igen OP. Han ser inte AB som är skymd av makarna Palme. LP lägger inte märke till SE. Kanske frös hon och gick och tittade ner i marken eller åt annat håll.

Den spontane Skandiamannen knackar genast OP på axeln med sin högra hand för att pocka på dennes uppmärksamhet och i all välmening säga goddag till honom. AB tittar framåt och ser detta.

OP stannar upp under en sekund och snäser av SE och fortsätter att gå. LP vinner en dryg meter. I bakgrundsljuden från bilarna som väntar på grönt ljus märker LP inte av den korta kontakten mellan SE och OP.

SE blir fullständigt skogstokig när han blir avsnäst och vänd ryggen åt.

SE tar fram revolvern ur innerfickan och börjar genast gå efter OP.

När SE kommit ifatt OP lägger han sin vänstra hand på OPs axel för att stoppa honom. Samtidigt skjuter han OP i ryggen med högran.

Han har ingen som helst plan för LP och skottet mot henne blir därför endast tafatt. I avsaknad av plan låter han henne vara trots att hon har tittat honom i ansiktet.

SE tittar upp och tänker "vad fan har jag gjort?" och försvinner därefter chockad och ångerfull in i citydjungeln.

Skandiamannen lade aldrig märke till AB.

Och han hade aldrig någonsin haft någon tanke att döda OP.

not 1: se Varför stannade SE vid Dekorima? för alternativa anledningar.

Jag anser att detta alternativ är möjligt, men jag är medveten om att det tillgängliga tidsfönstret för tiden då Skandiamannen satte foten på trottaren är snävt. Sannolikheten är kanske inte mer än 5%. Vad mer kan jag säga än att makarna Palme hade rejäl otur.

De som anför att SE är oskyldig kan förstås peka på den låga sannolikheten. Men innan man gör det bör man kanske göra en dylik analys av sitt eget förlopp med SE som oskyldig där han stod 35 meter från mordplatsen när det small. Även där blir det smala tidsfönster.

Hela förloppet finns redovisat i den detaljerade analysen.

Alternativ A2

SE kommer ut på trottoaren mellan makarna Palme och AB.

Eftersom dörren öppnas utåt så kan SE knappast ha kommit ut precis när makarna Palme passerade, det borde de i så fall ha märkt.

I stället kan man låta SE komma ut fem meter bakom makarna Palme. Det betyder att SE omöjligen kan ha känt igen dem.

Eftersom SE inte kände igen makarna Palme har han ingen anledning att gå längs husväggen för att komma ifatt OP. Han smyger alltså inte på makarna Palme bakifrån.

I stället går SE helt naturligt längre åt höger på den isfria delen av trottoaren ca fyra meter från husväggen. Då kan han dessutom passera personerna han har framför sig. Jag räknar med mycket raskt gångtempo 1.8 m/s för SE och 1.3 m/s för makarna Palme.

När SE kommer ut på trottoaren befinner sig AB fem meter längre söderut. Eftersom AB är på väg från trottoarens ytterkant och åt vänster så korsar SEs och ABs färdvägar varandra på fem meters avstånd. Det är förstås ett problem i detta alternativet. AB har ju inte märkt detta.

SE går mycket raskt och i höjd med Götabanken 35 meter från mordlpatsen är SE i jämnhöjd med makarna Palme. Han känner inte igen makarna Palme utan fortsätter gå framåt. Den spontane SE hade väl sagt goddag till Palme direkt om han känt igen OP.

SE vill tända en sista cigg innan T-banan men det blåser och han svänger därför in mot Dekorimas prång för att söka lä.

När SE når Dekorimas ingång har makarna Palme ca 10 meter eller 7 sekunder kvar dit. SE känner igen OP när de passerar och söker kontakt men blir avsnäst. Han snedtänder och går ifatt och skjuter.

Det finns stora problem med detta alternativet. Tillgängligt tidsfönster när SE sätter foten på trottoaren är minimalt. AB har missat SE när deras promenader korsade varandra på fem meters avstånd. LP har missat när SE svängde in precis endast någon meter framför hennes ögon.

Notera även att jag lät SE gå mycket raskt med 1.8 m/s. Om jag sänkt till 1.6 m/s hade det blivit ännu snävare när han svängde in framför ögonen på LP.

Och notera återigen att han inte smög ifatt makarna Palme bakifrån. Han kände ju inte igen dem när han kom ut på trottoaren bakom deras rygg. Men kravet är att SE hamnar nära Dekorimas fasad och han måste därför ha rundat makarna Palme.

Jag tror inte på detta alternativet.

Alternativ A3

SE kommer ut när både makarna Palme och AB passerat Skandia. Han kommer ut fem meter bakom ryggen på AB.

Precis som i alternativ A2 känner inte SE igen OP. Därför har SE ingen anledning att försöka komma ifatt OP bakifrån nära husväggen. Det skulle dessutom betyda att han går rakt över AB vilket förstås är omöjligt.

Eftersom SE inte känt igen makarna Palme går han helt naturligt längre åt höger på den isfria delen av trottoaren och börjar passera de tre personerna framför honom.

Detta alternativet kräver att SE svänger in framför ögonen på LP utan att hon märker det. Det är ett stort problem. Glöm inte att SE måste svänga in ända till Dekorimas fönster. Men ännu värre är att SE knappast hinner. Makarna Palme har ju 15 meters försprång när SE kom ut på trottoaren. Även om han går 0.5 m/s fortare så blir det mycket svårt att hinna ifatt dem.

Detta alternativet ser jag som helt rökt.

Slutsats i de fall där det var AB som stod vid den norra annonspelaren

Alternativ A1 är klart mest sannolikt.


Impulsscenario där SE går bakom makarna Palme vid norra annonspelaren

I analys av AB har jag redan förordat att det var AB som NF såg gå bakom makarna Palme vid den norra annonspelaren.

Men jag vill ändå göra en förutsättningslös analys av fallet där det var SE som NF såg eftersom det finns de som förordar den varianten.

Det finns bara ett alternativ B1.

Alternativ B1

Här spekulerar jag i att nattbussen 691 från Odenplan till Täby gick en gång i halvtimmen. I så fall gick en buss 23.40.

Makarna Palme befinner sig någon meter norr om den norra annonspelaren 23.20.20. Avståndet till Skandia är 27 meter.

SE måste vara vid norra annonspelaren samma tid, 23.20.20 och därifrån vända på klacken efter att ha känt igen makarna Palme.

Om vi säger att SE går med farten 1.6 m/s så måste han vara ute på trottoaren senast 17 sekunder tidigare. Skandiamannen måste därför vara ute på trottoaren senast 20.20.03.

Förloppet blir då enligt följande. SE stämplar ut 23.19.18. Han samtalar 30 sekunder med väktarna. Promenad genom reception och två svängdörrar tar 15 sekunder. SE kommer ut på trottoaren 23.20.03. NF befinner sig då 20 - 30 meter åt vänster beroende på hans gångtempo. NF ser inte SE när denne kommer ut på trottoaren. SE går raskt norrut utan att NF ser detta. När SE passerar makarna Palme känner han igen dem. Han bestämmer sig genast för att säga goddag till Olof och vänder sig därför och följer efter. Av någon anledning väljer han att gå utanför reklampelaren vid trottoarkanten. NF möter makarna Palme 23.20.33. SE följer efter makarna Palme på avstånd och svänger in bakom deras rygg ungefär vid den södra annonspelaren. Ungefär samtidigt ansluter AB från sin position vid bankomaten. SE kommer ifatt Palme vid Dekorimas ingång. Han har ingen som helst avsikt att skjuta Palme. Han knackar Palme på axeln och säger samtidigt "goddag Palme" men blir avsnäst, snedtänder och skjuter.

Det finns stora nackdelar med alternativ B1:

Slutsats förlopp

Jag tror på alternativ A1. Se rutan ovan för detaljer.


Varför stannade SE vid Dekorima?

I föreslaget förlopp kommer SE ut på trottoaren när makarna Palme, NF och AB är till höger, dvs norr om Skandias entre. Därefter gör han ett stopp vid Dekorima. Detta stopp behöver motiveras. Han borde ju fortsatt rakt fram.
 1. SE stannar för att tända en sista cig innan han kliver på T-banan. Eftersom det blåser så behöver han lä. Han svänger då in och ställer sig i prånget vid Dekorimas ingång.
 2. SE fick imma på glasögonen och ville torka av eller ta av dem. Sant, man får mest imma när man går från kallt till varmt, men om man pustar ner i en halsduk i kyla så kan även det ge imma.
 3. Han skulle titta på klockan precis som han sade
 4. Han kände igen OP redan när han kom ut på trottoaren utanför Skandia, och bestämde sig under promenaden till Dekorima att han ville säga goddag till statsministern.
Jag tror mest på nr 1.

OBS: i tidningen Proletären finns ett foto på Skandiamannen där han står ca 12 meter längre norrut, direkt norr om Dekorimas varuinlämning. Han brukar spegla sina verkliga rörelser, men han kan inte säga att hans stod fyra meter från en skjuten Palme utan att märka detta. Han väljer i stället en position längre norrut precis innan Dekorima slutar. Då kan han fortfarande hävda att han har tillgång till ljuset från Dekorima.


Såg Skandiamannen vittnet AB?

Det verkar som om alla tror att SE såg AB vid Dekorima, både de som anser att han är skyldig och oskyldig.

Men inte jag. Jag är tämligen övertygad om att den skyldige SE inte lade märke till AB innan mordet.

Jag tror att SE kom till Dekorima före Palme och gjorde ett stopp. Det är inte alls säkert att SE tittade bakåt/norrut. Kanske lade han märke till Palme först när Palme passerade honom. Och även om SE tittat bakåt så kanske AB ändå var skymd av makarna Palme.

Jag kan inte tänka mig att SE skulle ha skjutit Palme med vetskapen om att det fanns ett vittne någon meter därifrån.

AB har väl sagt att AB och LP hade ögonkontakt med varandra. Däremot sade han väl inte att AB och GM hade ögonkontakt.

SE har inte nämnt någonting om AB trots att denne var så orolig. Många andra lade märke till honom. Jag har skrivit om detta och dragit denna slutsats. I stället drar han en story där han i princip kommer krocka med AB. Hans story är befängd både om han är skyldig och oskyldig. I teses skyldig förklarar jag det med att han inte såg AB i skottögonblicket. Eller omvänt: om han sett AB skulle han inte dra storyn.

Vidare är det så att om den skyldige SE verkligen sett AB innan skotten så borde han väl nämnt det för polisen. Det hade ju stärkt hans vittnesmål.

Visst, SE pekade ut AB på foto. Det gav honom ett ypperligt tillfälle att säga "ja, det var mannen som gick bakom makarna Palme, osv..." det hade ju stärkt hans vittnesmål. Men han nämnde inte det.


Skandiamannens utsagor om LJ

Vad sade SE och LJ?

Detta behöver läsas tillsammans med analys av LJs rörelser.

Skandiamannen har sagt att han såg en man i gränden stå vänd mot Dekorima under 5 - 10 sekunder. Det stämmer bra med LJs egna utsagor.

SE sade till Aftenposten under första helgen efter mordet att mannen i gränden stod vänd mot mordplatsen. Nästa gång han sade så var i 4:e förhöret. SE nämnde alltså inte att LJ stod vänd mot mordplatsen under de tre första förhören. Men intervjun med Aftenposten visar att SE hade vetskapen om att LJ stod vänd mot mordplatsen redan under första helgen och att det var andemeningen i hans berättelse.

Tiden under vilken han iakttog LJ har han nämnt i olika omgångar, t ex i 3:e och 4:e förhören och i TR. Han har sagt att han såg LJ under både 5 - 6 sekunder och 5 - 10 sekunder.

Men tyvärr har debatten hamnat snett. Man diskuterar vad SE har sett när han snabbt vände sig om på trappkrönet. Men då stod ju LJ vänd mot trappkrönet och inte mot Dekorima och dessutom vände SE sig om under ett mycket kort ögonblick och inte några 5 - 10 sekunder. En snabb huvudvändning är inte tillräcklig för att se en person under 5 - 10 sekunder.


Hur kunde han se LJ?

Hur ska man då förklara hur SE kunde se LJ stå vänd mot Dekorima under 5 - 10 sekunder?

Min speck är att Skandiamannen var mycket trött efter hård rush och var tvungen att hämta andan under ett antal sekunder. Dessutom hade han skymtat LJ där nere när han snabbt vände sig om på krönet och ville nu se om LJ tagit upp förföljandet. Samtidigt som han hämtade andan kan han ha smygtittat ner från avfasningen uppe på krönet och då sett LJ stå vänd mot Dekorima under 5 - 10 sekunder. Jag räknar med att SE pustade ut under ca 25 sekunder. Detta är en mycket enkel och helt rimlig förklaring till SEs utsagor. Den är svår att vederlägga.

Vidare är det så att om man inte lägger in en fördröjning på SE så får man problem med YN/AZ och deras möte med polisen. Utan fördröjningen så får jag fram att YN/AZ möter piketpolisen alldeles för tidigt. En fördröjning på ca 25 sekunder ger bättre resultat.

Vidare kan det vara så att Skandiamannen såg ryggen av piket 3230 när han tittade åt höger vid trappkrönet och att detta också höll honom kvar på krönet en stund och gav honom en möjlighet att smygtitta bakåt.

Information i pressen

LJ framträdde i AB 860304 och i SvD 860305. Han fanns även tydligt avbildad på helbild. Det finns mer text i AB, t ex att LJ stod vänd mot mordplatsen, men jag tror inte att SE läste AB, jag tror han läste SvD fast med försening, se nedan.

Beskuren variant av Thor Lindgrens bild på LJ. Bilden fanns både i SvD 860305 och AB 860304:

Se nedan om speckar angående tidningsläsandet.


Förlopp och efterföljande utsagor

Jag förklarar jag SEs utsagor om LJ på följande sätt i krononogisk ordning.

SE skymtar LJ när han snabbt vänder sig om på trappkrönet.

SE behöver hämta andan efter hård rush och passar då på att smygtitta ned för att se om han var förföljd av mannen han nyss skymtat. Han kan även hållts kvar av piket 3230 som passerade några sekunder tidigare.

När SE smygtittar neråt ser han LJ stå vänd mot Dekorima under 5 - 10 sekunder. I medljuset från klotlamporna ser han enkelt den blå färgen på jackan. LJ står nu söder om Kulturhusets södra husliv eller en tänkt förlängning av denna.

Efter 5 - 10 sekunder kan LJ möjligen ha flyttat sig runt Kulturhusets hörna och SE kan då ha uppfattat det som att LJ försvann abrupt och lämnade stället.

SE vill slå mynt av iakttagelsen av mannen i gränden. Han vill få det till att mannen i gränden är GM och att han bar blå täckjacka. Han tar ett påhittat samtal med LP till hjälp för att styrka att mannen var GM och bar blå täckjacka. Vidare kan han motivera språngmarschen. Dessutom placerar han sig som trovärdigt vittne vid mordplatsen.

SE förväntar sig INTE att mannen kommer vända sig till polisen, kanske trodde SE att det var en flanör som promenerade längst Luntmakargatan som inte sett mordet och som stannade av nyfikenhet.

Dagen efter, under det första förhöret nämner SE mannen i gränden. Han får det till att mannen är GM. Han har ännu inte läst om LJ i SvD 860305 (eller AB 860304) och kan därför endast ge ett ytligt signalament. Dock säger han att mannen bar mörkblå täckjacka. Han såg enkelt färgen i medljuset från klotlamporna.

Under veckan i Idre läser han inte SvD (eller AB) och missar därmed artikeln med LJ.

Jag tänka mig att grannen samlade in SEs tidningar under veckan i Idre, kreativ speck. De bodde ju i hus och hade väl extern brevlåda. Sju lösnummer SvD av det gamla stora formatet fick väl knappast plats i brevlådan, eller?

Skandiamannen hinner inte läsa tidningarna före det andra förhöret som hölls måndagen 10/3 kl 10.00 på morgonen. Kanske försköt de semestern till söndagen och kom därför hem till Täby först sent på kvällen?

Under det andra förhöret kan han därför fortfarande bara ange ytligt signalement. Han har ju ännu inte sett bilden på LJ i SvD. Vidare låter han fortfarande LJ framstå som GM.

Skandiamannen läser veckans SvD under måndagen 10/3 men först efter det andra förhöret. Han tar del av artikeln med LJ i SvD 860305. (Jag tvivlar på att han läste AB 8860304.) Nu kan han inte längre säga att mannen i gränden var GM. Han måste byta strategi.

Det tredje förhöret hålls dagen efter, dvs 11/3. På vems initiativ? Polisens eller SEs? Förmodligen polisens. SE konverterar nu mannen i gränden från att vara GM till att vara ett vittne. Samtidigt ger han ett tydligt signalement av LJ, givetvis med hjälp av bilden på LJ i SvD. T ex nämner han de smala benen och den bulsiga täckjackan, klockrent från bilden i SvD.

Det är med andra ord mellan andra och tredje förhöret som SE byter strategi om mannen i gränden, konverterar honom från GM till vittne och detaljerar signalementet.

I intervjun med Expressen 860407 säger SE att han först trodde att LJ var GM.

Under fjärde förhöret vidhåller han ändringen, dvs han förtsätter säga att LJ var ett vittne. Samtidigt går han all-in på LJs signalement. Han får frågan om han sett LJ på bild i media. SE svarar nej, vilket givetvis är en lögn.

Notera även följande. För att mannen ska framstå som GM måste iakttagelsen ha skett nära inpå mordet. I själva verket stod LJ och tittade mot Dekorima först efter 60 sek, men SE ljuger om detta och säger att han såg mannen stå vänd mot Dekorima redan 15 - 20 sekunder efter skotten, det stämmer bättre med en verklig gärningsmans rörelser. Men då måste SE säga att han endast hade 5 - 6 sekunder kvar till mordplatsen när det small. Lägg till 10 sekunders rekande på mordplatsen och samtal med LP och man landar på 15 - 20 sekunder efter skotten. De 5 - 6 sekunderna låter väldigt kort, men de var utstuderade och en nödvändig konsekevens av SEs val att låta mannen i gränden framstå som GM.

SE var förresten nere för räkning under fjärde förhöret. Hans berättelse om mannen i gränden ifrågasattes, men SE lyckas slingra sig genom att spela dum. Se sammanfattning/fjärde förhöret. Det där har även kopplingar till intervjun i KvP 860407.

Ungefär så.


Återvände Skandiamannen till mordplatsen?

Om man anför tesen Skandiamannen skyldig så bör man försöka hitta en förklaring till varför han återvände till Skandia. Det mest vettiga hade ju varit att ta första bästa tåg hem till Täby. Det var inte försent. Det fanns fortfarande möjligheter från Hötorget eller Östermalms Torg.

Min förklaring är att han först återvände till mordplatsen. Därifrån är det enklare att förklara varför han även gick de 60 meterna tillbaka till Skandia. Klockan var 23.40 och då hade han faktiskt bommat sista T-banan. Han gick till Skandia för att ringa frugan och anmäla försening och därefter ta linje 691 från Odenplan eller ta en taxi.

Det återstår då for mig att försöka visa varför han faktiskt återvände till mordplatsen och motivera varför.

Man kan förstås tycka det är dumdristigt att ta sig tillbaka till mordplatsen med tanke på alla vittnen. Men man behöver se det ur Skandiamannens perspektiv. I skottögonblicket såg han bara makarna Palme. Jag tror inte han såg AB eller andra vittnen. Då hade han väl aldrig skjutit. Han kanske kände sig helt osedd, och därför tyckte att det var tämligen riskfritt att gå tillbaka till mordplatsen.

Omständigheter som pekar på att Skandiamannen återvände till mordplatsen

Här kommer några punkter som kan styrka tesen att han återvände till mordplatsen innan han gick den sista biten till Skandia. OBS: jag utgår från att han stod nära Gösta Söderströms pb 2520.

 1. Egentligen räcker det med bildbeviset. Han syns ju bakom Söderströms bil på Ulf Karlsson bild nr 4. Sin mors son med runda kinder, utmärkande läppar, öronlappar?, vit skjorta, möjligen glasögon, randig slips och mörk rock. Man ser dock ingen halsduk.
 2. SE sade under 4:e förhöret att två poliser stod och hängde framför Söderströms bil direkt efter deras ankomst. Ulf Karlsson bild nr 3 visar att det faktiskt stod två poliser där och hängde, dock lite senare. SE kan ha enkelt sett detta från sin position nära Söderströms pb 2520.
 3. Under fjärde förhöret sade Skandiamannen att AH/KJ frågade honom om han visste att offret var Palme och han svarade då "ni skojar" och då sade de att sådant skojar man inte om. Det är i delar en kopia av vad CAs kompis AE sade. Och från Ulf Karlssons fem första bilder vet vi att CA/AE stod bredvid Söderströms bil precis då. Givetvis kan SE ha överhört detta från sin position.
 4. SE sade att ett vittne på mordplatsen angav SEs signalement till en polis. Jag tror att det var AD som sade det till Söderströms chaffis IW. SE kan ha överhört detta från sin position nära Söderströms pb 2520.
 5. Under fjärde förhöret sade SE att polisen som tog emot uppgifterna från vittnet var en "relativt kort och ung polisman". IW var 27 år vid tillfället, dvs ung. På en av Kalle Melanders bilder tycker jag att IW ser kort ut. Bilden fanns dock i Expressen 860301 så SE kan ha fått det därifrån.
 6. Vidare sade SE under fjärde förhöret att han gått söder om barackerna när han återvände från språngmarschen. Detta kan vara en spegling av verkligheten som syftar att ge en bortförklaring varför han eventuellt har blivit igenkänd när han återvände till mordplatsen.
 7. SE säger under 4:e förhöret att han skulle tala med en ung polis som nyss talat med en ung kvinnlig polis. Det kan stämma ty IW bör ha talat med den kvinnliga polisen LLÖ/1230.
 8. Det är även så att SE nämnde några detaljer från mordplatsen till väktarna när han återkom till Skandia. Dessa detaljer kan han han snappat upp när han återkom till mordplatsen.
 9. Dessutom passar beslutet att återvända till mordplatsen bra ihop med impulsdådet. Om han hade haft en plan hade han väl inte återvänt.
 10. Och som sagt så är alternativet att han gick direkt tillbaka till Skandia mycket svårt att motivera. Det smartaste hade ju varit att bara dra hem och försvinna för alltid.

Varför återvände Skandiamannen till mordplatsen?

Men ovanstående är inte tillräckligt. I tesen skyldig så begick SE ett impulsdåd. Det betyder att han inte hade planerat att återvända till mordplatsen. Men om det är så att han faktiskt återvände till mordplatsen så har han uppenbarligen tagit ett aktivt beslut under flykten att göra så. Hur tänkte han då? Jag ska nu lista tre möjliga förklaringar till hans impulsiva beslut att återvända.

Han ville erkänna

Lars Larsson redovisar många intressanta tankegångar i "nationens fiende". Larsson är också inne på att SE återvände till mordplatsen. Larsson kan tänka sig att det var för att erkänna. Dessförinnan var han störd av vittnen (LJ/YN/AZ) och även störd av polisers närvaro.

Tillbaka på mordplatsen försöker SE närma sig en polis men blir avvisad. Larsson menar att detta kan ha fått SE på andra tankar. Kanske kan han ändå komma undan.

Jag tycker att det är väldigt bra tänkt av Larsson. Däremot tycker jag det är problematiskt att återvända till just mordplatsen om man vill erkänna. Då får man ju stå i skamvrån. Mer diskret att vända sig till närmsta polisbil eller polisstation.

Han ville smälta in som vittne

Detta är en helt klart plausibel variant. Jag tror inte att SE såg någon mer än Lisbeth på mordplatsen. Perfekt att ta sig tillbaka och "spela dum".

Om detta är fallet kan jag tänka mig att han gick på Brunnstagan/Apelbergsgatan ända ner till Sveavägen och därefter tog höger. Om han vill spela dumt vittne tvivlar jag på att han valde att gå via Luntmakargatan och gränden. Möjligen för att gömma revolvern via Skandiahusets baksida?!?

Han skulle säga att han jagat GM

Detta har hela tiden varit min huvudvariant. I nutid finns mycket intressanta förhör med hustrun. Tydligen har SE sagt till hustrun när han kom hem mitt i natten, att han jagat GM. Det visar att SE åtminstone har haft detta i åtanke de första timmarna efter mordet.

Jag kombinerar denna varianten med att han återvände via Luntmakargatan och gick söder om barackerna, det är ju en naturlig väg tillbaka om han har jagat GM. Notera att SE under 4:e förhöret sade att han gick söder om barackerna när han gick tillbaka från språngmarschen.

Slutsats

Jag är fullständigt övertygad om att den skyldige Skandiamannen återvände till mordplatsen innan han gick den sista biten till Skandia och att han stod nära Gösta Söderströms pb 2520.

Vidare tror att han återvände till mordplatsen för att säga att han jagat GM. SE gav upp när han fick höra AD säga SEs signalement till en polis. Han valde då i stället gå tillbaka till Skandia, han hade ju bommat sist T-banan och ville berätta för hustrun att han var sen.


Skandiamannens flyktväg

Hur tänkte Skandiamannen under flykten? Vilken väg tog han? Varför?

Varför korsa Luntmakargatan?

Skandiamannen sprang rakt över Luntmakargatan. Jag tror inte han hann tänka, utan tog bara sikte på gränden och trapporna. Jag tror absolut inte att han såg LJ i det skedet. Då hade LJ märkt det.

Trappan

Hann SE bestämma flyktplan på väg uppför trappan? Jag har utgått från det, men det är förstås inte självklart.

I så fall kan jag tänka mig att han ville ta sig till Hötorgets T-bana på Kungsgatan och åka hemåt som han sade till väktarna. Se även kommentaren om den södra trottoaren nedan.

Varför David Bagares gata?

Om man anför tesen Skandiamannen skyldig så bör man försöka förklara varför han valde David Bagares gata. Det smartaste valet hade väl varit att ta höger/söderut på Malmskillnadsgatan och därefter den flacka Malmskillnadstrappan ner till Kungsgatan och vidare till Hötorget och T-banan hemåt.

Varför valde han inte Malmskillnadsgatan? Varför valde han David Bagares gata?

Alt 1: han såg ryggen på piket 3230.

Alt 2: han kände inte till Malmskillnadstrappan.

Alt 3: han hade ännu inte hunnit bestämma sig, utan improviserade sig in på David Bagars gata.

Alt 4: T-bana Östermalmstorg.

Jag har valt alt 1 dvs att han blev blockerad av piket 3230. Jag har sett andra uppskattningar i media som säger att piket 3230 missade GM med 10 eller 15 sekunder. Jag utgår även från att SE var tvungen att stå och pusta ut minst 10 sekunder på krönet - under den tiden smygtittade han mot LJ och såg honom stå och titta mot Dekorima.

Jag är även sugen på alt 2. Hur många Stockholmare känner till Malmskillnadstrappan? Kanske inte alltför många.

Alt 3 och alt 4 känns svaga.


Varför södra trottoaren på David Bagares gata?

Den norra trottoaren låg väl mer rakt på. Varför tog han då den södra trottoaren?

Jag är övertygad om Skandiamannen inte såg YN/AZ innan han gick in på DBG och valde trottoar. YN/AZ hade helt enkelt inte nått DBG ännu. Och hade han sett dem hade han väl inte sprungit och kluddat med handväskan och försökt knö ner något i den och dessutom tittat bakåt. Det var ju väldigt odiskret. (Dock har han kanske sett dem när de passerade varandra).

Men då kan YN/AZ inte heller ha styrt SE:s val av trottoar.

Man varför valde då SE den södra trottoaren? Tänk på två huvudvarianter.

I den ena har SE bestämt sig för att gå norrut vid Johannesgatan eller Regeringsgatan. Vilken trottoar skulle han valt, givet att han ännu inte sett YN/AZ? Givetvis den norra trottoaren.

I den andra varianten har SE bestämt sig för att vända höger/söderut vid Regeringsgatan. Vilken trottoar borde han då ha valt? Själv hade jag absolut valt den södra trottoaren. Om man ändå ska söderut är det väl logiskt att ha det avklarat direkt.

Valet att gå på David Bagares gatas högra/södra trottoar pekar därför tämligen starkt på att Skandiamannen svängde höger vid Regeringsgatan. (not 1, 2) .

not 1: jag kan inte se att han gick rakt över Regeringsgatan. Jag är nämligen övertygad om att han gick tillbaka till mordplatsen.

not 2: resonemanget kan användas även då man inte tror på Skandiamannen som GM. I min kategoriska värld är allt som skedde nordost om korsningen Regeringsgatan/David Bagares gata tämligen ointressant. Fantombild och sådant. Med reservation för feltänk från min sida...

Varför Regeringsgatan höger?

I det läget planerade han ta Kungstrappan ner till Kungsgatan och därefter T-banan på Hötorget.

Även CDJ/piket3230 860302 anser att GM tog höger vid Regeringsgatan. Detta efter att ha talat med LJ när de minuten senare möttes på David Bagares gata.

Varför Brunnsgatan?

Alt 1: han ångrade beslutet att ta T-bana. I stället gick han tillbaka till mordplatsen för säga att han jagat GM.

Alt 2: han såg pb 1520 när denne kom körande mot honom på Regeringsgatan ovanför Kungsgatan och tvingades kasta sig in på Brunnsgatan.

Alt 3: han ser blåljusen från pb 1520 när den svänger in på Regeringsgatan, och tvingas in på Brunnsgatan. Hade den varianten från början. Men det går inte att se ända dit. Vägen över Kungsgatan ligger för högt och skymmer sikten.

Tills vidare kör jag med alt 1. Jag är dock sugen på att ändra till alt 2, men då måste jag försena SE med 20 sekunder. och det är Inte helt enkelt.

Stopp vid Malmskillnadsgatan på tillbakavägen

Han gick västerut på Brunnsgatan. Framme vid korsningen Malmskillnadsgatan/Brunnsgatan tvingades han göra ett stopp. Han såg poliser från piket 3230 och pb 1520 vid trappkrönet 60 meter åt höger.

Varför Luntmakargatan?

Han ville säga att han jagat GM. Då är det mycket bättre att komma tillbaka till mordplatsen från gränden. Det var ju genom gränden som SE, dvs GM, flydde.

Jag kan även tänka mig att SE skippade att gå in på Luntmakargatan och i stället gick raka vägen till Sveavägen och höger. Det kan vara fallet om han gick tillbaka för att smälta in som vittne. Men det passar illa om han ville säga att han jagat GM.

Jag valde Luntmakargatan eftersom det passar ihop med att säga att han jagat GM.

Gömde han revolvern?

Han kom fram till korsningen Luntmakargatan/Tunnelgatan ca 23.27.30. Stack han inom Skandia via baksidan och gömde revolvern? Så vitt jag vet fanns åtminstone tre ingångar. En av dem låg på Luntmakargatan 19 alldeles under SE:s kontor. Men detta kräver att SE hade nyckel vilket vi inte vet något om. Dessutom föreligger viss krockrisk med LJ som passerade ca 23.29 på sin väg till mordplatsen eskorterad av polisen JH. .

Gränden

SE gick söder om barackerna. Han sade ju så under 4:e förhöret. med SE.


Skandiamannen var nära att bli fångad av polisen vid fem tillfällen

Följande är så galet att det måste sammanfattas. Det handlar om hur otroligt nära Skandiamannen var att fångas in av polisen vid inte mindre än fem tillfällen.

Jag har redan skrivet om detta i spridda skurar på följande ställen:

Sammanfattning av Skandiamannens tur

Ca 23.22.18 har piket 3230 gjort svängen och kommit in på Malmskillnadsgatan. Skandiamannen har precis nått den sista trappavsatsen och har endast fem sekunder kvar innan han når trappkrönet.

När SE nådde trappkrönet ca 23.22.25 hade piket 3230 kört 40 meter söderut på Malmskillnadsvägen.

När SE rört sig till avfasningen på huset vid trappkrönet kan han ha tittat söderut och sett piket 3230 när de nått korsningen mellan Malmskillnadsvägen och Apelbergsgatan. Avståndet är ca 65 meter. Detta kan ha fått Skandiamannen att ändra sin flyktväg. Han kan inte välja Malmskillnadsvägen, i stället tar han in på David Bagares gata.

Notera att Holmers gäng uppskattade att piket 3230 missade GM med 10 sekunder. Jag har läst att KÖ i piket 3230 sagt att de missade GM med 10 - 15 sekunder.

SE når regeringsgatan 23.24.05. Noterade att han hämtade andan vid trappkrönet uppemot 25 sekunder.

Ca 23 24.35 befinner sig pb 1520 med CD/TE i höjd med NK och blir beordrade att köra mot mordplatsen.

Ca 23.24.45 har pb 1520 svängt in på Regeringsgatan. Man kör med blåljus, och det går fort. De har fri väg (enligt CD, se reportaget på TV3 om polisspåret). Skandiamannen har nu ca 10 meter kvar till korsningen Regeringsgatan/Brunnsgatan. Han vill fortsätta söderut mot Kungstrappan. Kan han ha sett blåljusen från pb 1520 redan här? Eller skymmer den flacka viadukten över Kungsgatan sikten?

Ca 23.24.52 når pb 1520 Mäster Samuelsgatan. Det går undan. Samtidigt går SE åt höger/västerut in på Brunnsgatan. Varför ändrade han sin plan? Såg han blåljusen från pb 1520 och blev tvingad att ta in på Brunnsgatan? Inte omöjligt. Lars Larsson har också spånat kring detta i sin utmärkta bok.

Ca 23.25.02 når pb 1520 viadukten över Kungsgatan. SE är nu knappt 20 meter in på Brunnsgatan.

Ca 23.25.07 korsar pb pb 1520 Brunnsgatan. SE är nu 40 meter in på Brunnsgatan. CD/TE i pb 1520 ser inte honom. Det finns en inbuktning i huset ca 60 meter in på Brunnsgatan. Där kan SE eventuellt kunnat gömma sig, men då behöver man forcera honom. Det kanske går?!?

Ca 23.25.16 korsar pb 1170 med AP/ME Brunnsgatan på sin väg norrut längs med Malmsskillnadsvägen. SE är fortfarande på Brunnsgatan och har ca 80 meter kvar till Malmskillnadsgatan.

Ca 23 25.20 passerar pb 1170 med AP/ME som första polisbil trappkrönet. Sekunderna innan har pb 1520 svänt in på David Bagares gata. AP ser pb 1520.

Ca 23.25.28 når pb 1170 Döbelnsgatan.

Personalen i piket 3230 kommer springande uppför trappkrönet ca 23.25.30. Sekunderna senare når pb 1520 dit. De kan inte se pb 1170 som precis nått Döbelnsgatan och är osynlig för dem.

pb 1170 når Tegnergatan ca 25.25.53 och svänger höger.

SE når korsningen Malmskillnadsgatan/Brunnsgatan 23.26.00. Han ser piketpoliserna och pb 1520. Avståndet är endast 65 meter. Han måste vänta ut dem innan han korsar Malmskillnadsgatan.

pb 1160 med DA/KJ kör österut längs Tegnergatan och svänger söderut in på Döbelnsgatan. Klockan är 23.26.00 eller möjligen lite senare. De såg inte pb 1170 som har hunnit en bit längre österut på Tegnergatan.

SE har fritt fram 23.26.15 och passerar Malmskillnadsgatan och går västerut in på Apelbergsgatan.

Ca 23.26.26 når pb 1160 med DA/KJ Malmskillnadsgatan. De ser inte SE som nu hunnit 10 meter in på Apelbergsgatan.

pb 1160 med DA/KJ passerar David Bagares gata 23.26.35. De ser pb 1520 och LJ.

pb 1160 med DA/KJ svänger vänster/österut på Brunnsgatan 23.26.45. SE är nu 45 meter in på Apelbergsgatan och har 10 meter kvar till Luntmakargatan. Jag borde kanske försena pb 1160 med ca 10 sekunder, det är möjligt att göra.

pb 1160 med DA/KJ kör längs Brunnsgatan österut. Det är helt galet. Det var ju där som SE gick. Hade pb 1160 varit 45 sekunder tidigare så hade man haft SE som i en liten ask. Kvarteret är 120 meter långt. De hade inte missat SE, han hade varit helt rökt. Det är helt sanslöst.

23.26.47 svänger SE in på Luntmakargatan.

Ca 23.27.10 har pb 1160 nått Norrlandsgatan. De hör att pb 2160 med LB/LK fångat en misstänkt vid Mäster Samuelsgatan.

Det var det hela. Men det är helt sanslöst. Vid fem tillfällen var SE otroligt nära att bli infångad. Notera att man inte kan forcera tiderna fram och tillbaka hur som helst. Det finns nämligen flera tvångsvillkor. T ex nådde pb 1170 David Bagares gata före pb 1520. Vidare har inte pb 1160 och pb 1170 sett varandra, pb 1170 måste alltså ha nått Tegnergatan först. Man kan inte forcera SE så att han hinner passera Malmskillnadsgatan innan piketpoliserna och pb 1520 nått trappkrönet - då kommer ju SE springa rakt in i gapet på pb 1170. SE bör alltså ha nått Malmskillnadsgatan när de andra poliserna redan var vid krönet. Och man kan inte heller försena SE för mycket. Gör man det så klipper pb 1520 honom på Regeringsgatan innan han nått Brunnsgatan. Men det har inte skett. Vidare så innebär förseningar att även pb 1160 med DA/KJ hinner se honom när de svänger in på Malmskillnadsgatan. Man kan med andra ord stänga in Skandiamannens rörelser på ett intressant sätt. Tvångsvillkoren tvingar in honom i ganska begränsade tidsfönster. Det är verkligen intressant.

Herrejävlar vilken röta han hade om analysen är korrekt. Det är ju helt galet i så fall...

Och poliserna har varit mycket närmre GM än vad de själva vet. De har varit så självkritiska men det borde vara tvärt om. De tycks ha tagit mycket kloka beslut uppe på backarna.


Vittnet på mordplatsen

Skandiamannen har påstått efter att han kommit tillbaka från språngmarschen så stod han nära ett vittne som talade med en polis. Vittnet ska ha sagt SE:s signalement till polisen. Under andra förhöret sade SE att mannen inte varit på plats i inledningsskedet. Under fjärde förhöret sade han att mannen var ung och talade med en ung polis.

Eftersom Skandiamannen tycks spegla verkliga händelser så kan detta faktiskt ha hänt. Dock inte efter språngmarschen utan i stället efter återkomsten till mordplatsen efter flykten.

Vem var vittnet?

Jag ser fyra alternativ.

Alternativ 1, berättelsen är påhittad

Jag tror inte på detta alternativ. Som sagt, han tycks ju spegla verkliga händelser.

Alternativ 2, vittnet är Lars Jeppsson

Visst är det så att LJ kommit tillbaka till mordplatsen och stått i kö för att tala med polis. Men LJ lämnade gissningsvis signalement till polisen LLÖ inne i piket 1230, ohörbart för omgivningen.

Dessutom lär LJ ha sagt täckjacka och inte långrock.

Vidare kan man tycka att SE borde känt igen honom som mannen i gränden, och då är det tveksamt att han skulle antyda att mannen i gränden var GM. Det gjorde han ju under de två första förhören.

Han borde även gett bättre signalement än han gjorde under de två första förhören. Jag hävdar att han gick all-in på signalementet på mannen i gränden först fr om tredje förhöret efter att ha sett LJ på bild i SvD 860305 och eventuellt i AB 860304.

Slutsatsen blir att "vittnet på mordplatsen" inte är LJ.

Alternativ 3, vittnet är YN

Inte en chans. YN är en kvinna, och det hade förstås SE sagt om han sett henne. Dessutom lämnade hon förmodligen sina personuppgifter långt innan SE kommit tillbaka till mordplatsen.

Nej, det var säkerligen inte YN som var vittnet på mordplatsen.

Alternativ 4, vittnet är CA/AE

Vittnena CA/AE pratade med AH/KJ efter mordet. SE har förmodligen stått alldeles intill och överhört detta. Då är det inte helt omöjligt att det var någon av dessa som SE menade.

Men saken är den att ingen av dem såg mordet och kan därför inte ha lämnat något signalement på GM till polisen.

Slutsatsen blir att "vittnet på mordplatsen" inte är CA/AE.


Alternativ 5, vittnet är AD, huvudvariant

Jag ska nu motivera följande påståenden:


Förslag till förlopp där vittnet är AD

Skandiamannen kommer tillbaka till mordplatsen. Han står i närheten av Gösta Söderströms pb 2520. Han avser berätta för IW/2520 (eller möjligen KÖ/3230), (not 1) att han jagat GM.

Taxichaffisen AD hinner dock före. AD anger signalement till IW (eller KÖ) (not 1), bl a långrock och kanske även huvudbonad med öronlappar. Skandiamannen överhör detta. Han får då kalla kårar och avstår från att lämna vittnesmål till IW (eller KÖ). I stället lämnar han mordplatsen, ca 23.34.

En stund senare basuneras signalementet ut via polisradio, bl a sägs långrock och kanske även huvudbonad med öronlappar. Signalementet bör ha kommit från AD. (Långrock kan även ha kommit från AH/KJ). Jag tror inte att Skandiamannen kunde höra radioutropet.

Motivera varför SE kom tillbaka till mordplatsen

Förloppet kräver förstås att Skandiamannen återvände till mordplatsen. Jag har motiverat det i analys/återvände till mordplatsen. Framförallt hävdar jag att Skandiamannen syns på Ulf Karlssons bild nr 4. Då har har stått väldigt nära vittnet AD och polisen IW och har alltså haft en god möjlighet att överhöra samtal mellan AD och IW.

Motivera varför 1) vittnet var AD och 2) polisen var IW och 3) att signalementet stämde in på SE och 4) att det cirkulerade redan under mordnatten

Följande punkter pekar på detta:

Det finns med andra ord väldigt mycket som pekar på att det redan på mordplatsen cirkulerade signalement på långrock och någon variant av huvudbonad med öronlappar. Ovanstående pekar mycket starkt på att signalementet kom från AD och att det hamnade hos IW och att det ropades ut via polisradio.

Det är därför min tro att Skandiamannen verkligen såg ett vittne lämna SEs signalement på mordplatsen och att vittnet var AD.

Jag har dock problem med att AD och IW stoltserade på en stor bild i Expressen 860301. Borde inte SE nämnt att vittnet han hörde lämna signalementet var en taxichaffis? Kanske kände han inte igen AD på bilden i tidningen? Kanske kände han igen honom, men ville inte nämna det eftersom han inte ville bli fotokonfronterad med AD?!?

not 1: Det finns även en viss möjlighet att AD stod på gatan och först lämnade signalementsuppgifter till personal i piket 3230 (KÖ/LS) som stod alldeles intill, och att SE hörde det. IW satt ju mycket inne i sin bil och var upptagen med att ta notera uppgifter från flera vittnen - se Ulf Karlssons bilder där IW sitter i baksätet på 2520. Vid ca 23.45 satt dock IW i ADs taxi och skrev uppgifter (foto Kalle Melander).

not 2: Personal från piket 3230 tog uppgifter från YN/AZ och HJ. LLÖ tog uppgifter från AB, JÅS och LJ. IW sammanfattade alla uppgifter. Se även IW och signalementsuppgifter från mordlvällen.

not 3: Holmer sade även "mellanblå täckjacka". Förmodligen kom den från förhöret med Lisbet.


När lämnade SE brottsplatsen?

Jag är som sagt övertygad om att SE återkom till brottsplatsen efter dådet. Jag kan tänka mig att han kom dit ca 23.29.

Enligt väktarna återkom han till Skandia 23.40. Då har han alltså 10 minuter att döda på brottsplatsen. Jag tror dock att han lämnade brottsplatsen tidigare än så. Jag har redan motiverat detta med att han blev skrämd när han hörde AD lämna hans signalement till en polis på mordplatsen. Men det finns ytterligare omständigheter som pekar på att han stack lite tidigare.

Det finns ett rejält hål i Skandiamannens redogörelse. Han nämnde först vittnet (som jag tror är AD) som lämnade SEs signalament till en polis vid mordplatsen. Därefter påstår SE att polisen inte ville notera hans vittnesmål. Detta tror jag har skett ca 23.34. Han säger då att han bestämde sig för att gå tillbaka Skandia och att han på vägen dit blev stoppad av AH eller KJ som då berättade att det var Palme som blev skjuten. Men han började gå mot Skandia först 23.40 (not 1). Det finns alltså ett hål i redogörelsen.

Men vad hände på mordplatsen under den tiden? Vad var det han borde berättat om han varit kvar? Kommissarie Christian D/pb 1520 kom och gick. Hundförare kom och gick. Vi vet att journalisten Tommy Schönstedt från Expressen kom med fotografen Kalle Melander ca 23.37, och att Aftonbladets Bengt Michanek kom strax efteråt med journalisterna Janne Schmidt och Stig Almqvist. Därefter blev Anna Hage och KJ intervjuade och fotograferade. Två livvakter kom till platsen. Men Skandiamannen nämnde inte ett jota om någonting detta. Nada. Det kan tyckas konstigt, då han annars var så noggrann med detaljer. Vidare har han inte erbjudit journalisterna någon intervju. Konstigt, Skandiamannen var väl inte rädd för media? Och de hade väl betalat hur mycket som helst för några minuter med ett kärnvittne.

Det är alltså pga detta hål i hans redogörelse som får mig att tro att han lämnade mordplatsen mellan 23.34 och 23.39 (not 2) och att anledningen var en kombination av signalement, fotografer och revolver.

not 1: jag har antagit att journalisterna anlände 23.36 - 23.37. Jag känner mig definitivt inte säker på detta. Det är inte omöjligt att de kom senare. I så fall kanske SE aldrig fick någon möjlighet att se alla personerna innan han började gå mot Skandia. Men i alla avseende så har han ett stort hål i sin berättelse - han har berättat extremt lite om vad som hände de sista 12 minuterna innan han gick mot Skandia.

not 2: jag har en lite vild speck i att han återvände ännu en gång till mordplatsen innan han drog till Skandia. På ett av Janne Schmidts foton syns en man bredvid en bil som står nära avfasningen. Mannen har långrock och möjligen keps med öronlappar. Jag kan tänka mig att det är SE, men det är egentligen helt omöjligt att avgöra.


Lisbeth och den blå täckjackan

Se LP och den blå täckjackan.


Iden med språngmarschen

Se Språngmarsch och förväxlingsteori.


Utstämplingstiden

RB på Skandia sade att utstämplingstiden var 23.19. Skandiamannen sade att den var 23.20.

Rätt utstämplingstid

RB ansvarade för detta. Han hävdar att stämelklockan gick en minut före Fröken Ur. Enligt RB är Skandiamannens verkliga utstämplingstid 23.19. PH på Skandia litade på RB, och förmodligen även polisen Erik S som också utredde Skandiamannen.

Men vem ska man tro på? RB/PH/ES eller Skandiamannen?

Självklart har RB/PH/ES diskuterat detta ingående. Att tro att de tagit fel är på gränsen till oförskämt mot dem. Och Skandiamannens egenskaper som sanningsvittne är kända...

För mig är det självklart att verklig utstämplingstid var 23.19.

Skandiamannens strategi med utstämplingstiden

Den korta versionen lyder så här. Skandiamannen lade till en minut till utstämplingstiden för förbättra sitt alibi.


Praoeleven

När åkte SE till Idre?

TP säger i andrautgåvan (not 1) av "den osannolika mördaren" att Skandiamannen åkte till Idre först på måndagen 3/3. Han hänvisar till telefonsamtal med två personer på Skandia: praoeleven FT och en anonym kollega till SE som jag benämner "medarbetaren X" (not 2). De har sagt till TP att SE var på Skandia måndagen 3/3.

Jag tror dock att de har tagit fel på vecka. Motivering följer.

not 1: I TPs första utgåva av "den osannolika mördaren" benämndes FT med pseudonymen Henrik Hallin. I andra utgåvan använder dock TP det riktiga namnet FT. Det gör även Lampers i sin dokumentär.

not 2: i förstautgåvan omnämndes endast praoeleven.

praoeleven

TP säger att Skandiamannen kom inom Skandia måndagen 3/3 och att FT träffade honom. TP hänvisar till telefonsamtal med FT.

Men i Lampers dokumentär säger FT att han mycket väl minns den stora folksamlingen som fanns på Sveavägen. Det var folk som deltog i minnesstunden och den vet vi hölls 10/3 kl 12.00. Därmed är det garanterat så att FT var på Skandia den andra veckan efter mordet, dvs 10 - 14 mars.

Om jag förstår TP's andrautgåva av sin bok så var FT på prao under två veckor, veckan före och veckan efter mordet. Men detta kan inte vara sant. Praoeleven måste ju ha varit där andra veckan efter mordet, annars hade han missat minnesstunden.

Låt oss anta att praoeleven var på Skandia under två veckor. Han var där garanterat andra veckan efter mordet. Frågan är när den andra praoveckan var.

Det finns väl tre alternativ: veckan före mordet, första veckan efter mordet och tredje veckan efter mordet.

Det ger följande möjligheter för praoveckorna:

Alt 1: första veckan före mordet och andra veckan efter mordet.

Alt 2: första och andra veckan efter mordet.

Alt 3: andra och tredje veckan efter mordet.

Vidare så spekuleras det på sociala forum att FT - som bodde i mellannorrland - hade sportlov första veckan efter mordet. I så fall lär inte praoeleven har varit på Skandia den veckan. Det skulle utesluta Alt 2 ovan. Men jag har ingen koll på sportloven.

Kan det vara så att praon varade tre veckor?

Den enda slutsatsen jag kan dra av detta är att FT var på Skandia åtminstone under andra veckan efter mordet, han såg ju minnesstunden.

medarbetaren X

TP har talat med medarbetaren X i telefon. Medarbetaren X har berättat att han överhört ett telefonsamtal som SE hade och som handlade om Palmemordet. SE ska ha varit bekymrad över att hans signalement stämde med det som lämnats på GM. Medarbetaren trodde att SE talade med polisen. Detta ska ha ägt rum måndagen 3/3 mellan klockan 7 och 8 på morgonen.

Det finns även ett mail, daterat 2017-03-01, från medarbetaren X till polisen via Leif GW Persson.

I mailet berättar medarbetaren X att han var kollega med Skandiamannen. Han säger att tidigt på morgonen måndagen 3/3 så stod han utanför Skandiamannens rum och tjuvlyssnade på ett telefonsamtal. Skandiamannen ska ha pratat om Palmemordet och sagt att han förväxlats med GM, osv... Medarbetaren X är säker på att SE pratade med polisen. Vidare säger han att han är osäker på vilken vecka det var.

Samtalets som överhörts bör ha varit det andra förhöret som höll med Skandiamannen. Men vi vet att det hölls måndagen 10/3 kl 09.52. Det hölls via telefon, gissningsvis från Skandia.

Därför tror jag att medarbetaren X har misstagit sig på vecka och klockslag och att han egentligen menar 10/3. Men det är förstås svårt att vara säker. Det är ju märkligt att medarbetaren X säger att han överhörde samtalet mellan 7 och 8 på morgonen.

ytterligare kommentarer

Varför skulle SE vilja komma inom Skandia på måndagen?

En anledning som jag har för mig att TP anför (?) är att SE under söndagen tagit del av YNs utsaga om mannen med handledsväska som sprang på David Bagares gata. Fick SE panik pga handledsväskan och sköt på resan till Idre ytterligare en dag, för att i stället komma inom Skandia och säga att han jagat GM och dra förväxlingsteorin, osv...? Är det allstå vetskapen om handledsväskan som fått SE att komma inom Skandia på måndagen. Nej, absolut inte, enligt följande resonemang.

Faktum är att YN förhördes 13.55 på söndagen, och hennes utsaga om handledsväskan lär inte gått ut i media direkt. Den var med i Aktuellts kvällssändning. Oklart om den nämndes på t ex radio. I så fall knappast tidigare än 18.00.

Med andra ord kan vetskapen om handledsväskan knappast ha nått SE före 18 på söndagen, förmodligen senare. Det skulle betyda att SE och frugan fortfafande är kvar i Täby så sent som kl 18 (trots att de ännu inte hört om handledsväskan). I så fall har de redan tagit beslutet att skjuta på resan till måndagen - det är ju osannolikt att de tänkte åka mot Idre så sent på kvallen.

Om SE var inom Skandia på måndagen så kan besöket med andra ord inte varit triggat av vetskapen om handledsväskan.

Man kan möjligen änka sig att SE kom inom Skandia för att hämta en gömd revolver. Men jag tror inte det heller. Det hade han ju kunnat göra redan på söndagen.

slutsats

Jag tycker att det är fel att använda praoeleven FT och medarbetaren X för att med bestämdhet hävda att SE var inom Skandia måndagen 3/3.

Man kan inte heller hävda att det var vetskapen om handledsväskan som fick SE att skjuta ytterligare på resan för att komma inom Skandia 3/3,

Givetvis kan jag inte utesluta att SE var inom Skandia måndagen 3/3, men det finns inget som säger att det var fallet. I brist på ytterligare information kommer jag att utgå från att Skandiamannen inte var inne på kontoret måndagen 3/3. Jag kommer i stället utgå från att han åkte till Idre redan under söndagen 2/3.

SE var dock helt klart inne på Skandia andra veckan efter mordet.


Idre

När åkte SE till Idre?

Se ovan under "praoeleven".

Läste Skandiamannen tidningar i Idre?

Fr om tredje förhöret lämnade Skandiamannen ett mycket detaljerat signalement på LJ. Jag är övertygad om att han hämtade detta från bilden på LJ i SvD 860305, eller möjligen från bilden på LJ i AB 860304. I båda tidningarna syns hela LJ och man ser hans kalufs, bulliga täckjacka och smala ben.

Men Skandiamannen detaljerade detta först fr om det tredje förhöret 11/3 och konverterade samtidigt LJ från GM till vittne. Men varför sade inte Skandiamannen detta redan under det andra förhöret måndagen 10/3.

Min spekulation är att Skandiamannen inte hade tillgång till tidningar under veckan i Idre. Eftersom han och frugan hade villa i Täby kan man anta att de hade brevlåda. Kanske var det så att de lät någon granne hämta ta in tidningarna under veckan.

Eftersom Skandiamannen och frugan var försenade med en dag så kan jag tänka mig att de inte kom hem förrän sent på söndagskvällen och därför inte hann läsa den gångna veckans SvD.


Åland

Margareta A som arbetade i en butik (tillsammans med sin make) på Åland påstod att en man och en kvinna och ett litet barn kommit in i butiken strax efter mordet. Förhör finns från 860512 och 870204.

Kvinnan säger att hon kände igen Skandiamannen från bilden på honom i Expressen 860407. Mannen har uttalat sig märkligt när Palmemordet kom på tal.

Vi måste komma ihåg att det inte var känt bland folk att det fanns misstankar mot SE. Därför är det mycket intressant att kvinnan känner igen just SE i tidningen och att hon dessutom fattar misstankar mot honom. Det gör att man bör ta hennes vittnesmål på fullaste allvar.

Besöket ska ha ägt rum mellan anhållandet av VG och Palmes begravning, dvs mellan onsdagen 12/3 och lördagen den 15/3. SE var alltså hemkommen från Idre. (Jag har fått för mig (???) att TP tagit fel på vecka och säger att besöket ägde rum veckan efter mordet).

Om det verkligen var SE så kan jag nog desvärre tänka mig att revolvern sover bland fiskarna i Ålands hav.

Frågan är om det verkligen var SE och vilka de andra personerna var. Kvinnan som arbetade i butiken har nämligen gett ett ganska specifikt signalement på kvinnan i SEs sällskap. Det specifika signalementet finns i förhöret från 860512.

Margareta A gjorde en bedrift när hon med obefintliga medel fattade misstankar mot Skandiamannen och på ett förtjänstfullt sätt meddelade Palmeutredningen.

Det är min nuvarande ståndpunkt att Margareta A var den person som löste Palmemordet.


Jourhavande präst

När Palmeutredarna satt och gick igenom gamla tips så hittade man något som skulle kunna vara intressant i avsnittet om Skandiamannen. Palmeutredarnas ide är fullständigt genialisk.

Måndagen 3/3

Taxiföraren HH förhörs av polisen och säger att han släppt av en kund på Snickarbacken utanför restaurang Karelia. Helt plötsligt ser han en person komma springande och som hoppar in i passagerarsätet på en blå Passat. Mannen har jacka eller mörk rock, kraftigt byggd, kring 40 år. Han tar av sig rocken eller jackan innan han går in i bilen. Bilen drar snabbt iväg med mannen. Han förmodas vara Palmes mördare.

Ytterligare en taxiförare förhörs och säger att en man hoppade in i en ljusblå Passat utanför Karelia.

Trafikvakten BD förhörs och säger att hon såg en man vid Snickarbacken som stämmer in på ovanstående. Hans Holmer menar dock att hon såg en helt annan person betydligt tidigare än när taxichaffisen gjorde sin iakttagelse. Holmers slutsats känns märklig.

Vittnet ST såg också en man där som hon senare gjorde en teckning av. Teckningen användes för att ta fram en fantombild.

Tisdagen 4/3

Den blå Passaten larmades ut på Holmers presskonferens tisdagen 4/3.

Onsdagen 5/3, media

Under onsdagen 5/3 tar flera tidningar upp taxiförarens iakttagelser.

I AB 860305 säger vittnet Gunnar R att han sett en bil temporärt parkerad utanför Karelia. Den var mörkgrön och troligtvis en Japansk modell. AB säger att det inte kan uteslutas att det var en VW Passat, oklart om det var GR som sade så. AB 860305 nämner även taxiförarens iakttagelse.

DN 860305 nämner att en taxiförare har sett en man hoppa in i en bil men avslöjar inte bilmärket eller signalementet.

Expressen 860305 har också en artikel om taxiföraren, dock utan att nämna bilmärke och signalement på den springande mannen.

SvD 860305 skriver också om taxiföraren och tillägger att bilen var en blå VW Passat.

Oklart vad som sagts på SVT nyheter.

Notera att tidningar var mycket knapphändiga med signalement på mannen. Jag har inte hittat någon nämnd detalj. Dock osäker på SVT, presskonferens och radio.

Onsdag 5/3, tre nya tips

Samma dag, den 5/3 fick polisen in ytterligare tre tips.

Första tipset:

Det första inkom 20.10 från en anonym kvinna. Hon hade sett en springande man hoppa in i en bil på Snickarbacken utanför restaurang Karelia. Hon säger följande:

Andra tipset:

Det andra tipset kom in 10 minuter senare dvs 20.20. Det var också anonymt, dock oklart om det var en man eller kvinna som ringde. Tipset är väldigt likt det första tipset, dock nämndes inte handledsväskan. Dessutom var mannen troligtvis barhuvad. I övrigt var tipsen lika, t ex mellanblå Opel. Tipsaren säger följande:

Tredje tipset:

Det tredje tipset kom in 22.30 samma kväll dvs 5/3 från en jourhavande präst. Prästen ska ha tagit emot ett telefonsamtal från en anonym kvinna någon gång under kvällen. Kvinnan var ute på vänsterprassel. Han kan inte precisera när. Dock säger han att han arbetade 20 - 23. Jag kan tänka mig att tipsaren ringde vid 20-tiden. Om tipsaren ringt senare så borde ju prästen kommit ihåg detta när han kontaktade polisen 22.30. Kvinnan berättar att hon varit utanför resturang Karelia och sett en man komma springande och hoppa in i en blå Opel. Hopslagning av förhören med prästen visar att kvinnan sade följande:

Prästen säger att kvinnan var spänd under samtalet. När prästen frågade kvinnan vad han skulle göra med informationen blev hon upprörd då hon menade att han borde förstått att han skulle kontakta polisen. Hon slängde därefter på luren.

Misstanke, obs spekulation

Man kan direkt konstatera att de tre tipsen som kom in under onsdagen speglar det som framgick i media och vad som taxiföraren sagt. Tipsen är mycket lika varandra, t ex nämns den blå Opeln av äldre modell i alla.

Palmeutredarna tycks då ha följande ide. Det tre tipsen som kom in 5/3 kom från en och samma person och att det är Skandiamnnen som ligger bakom det. Jag håller definitivt med om att tipsen bör ha kommit från samma person. Men att det skulle ha kommit från Skandiamannen är väldigt spekulativt.

Följande är alltså väldigt spekulativt, men jag vill försöka förstå varför PU intresserat sig för detta och hur SE i så fall har tänkt.

Signalementet långrock cirkulerade via media och keps med uppvikta öronlappar nämndes under presskonferensen. Under söndagskvällen och måndagen tillkom även handledsväskan. SE bör då han insett att han började ligga brunt till.

På något sätt har Skandiamannen under onsdagen 5/3 nåtts av infon om mannen som hoppade in i flyktbilen. Mig veterligen nämnde media inget signalement på mannen.

Skandiamannen inser då att om polisen blir övertygad om att mannen som hoppade in i bilen är GM så har han (SE) alibi. Väktarna kan ju intyga att han var på Skandia 23.40 och kan därför inte ha flytt i någon bil.

Strategin blir då att försöka övertyga polisen om att mannen på Snickarbacken verkligen är GM. Han gör det genom att tipsa polisen om mannen på Sknickarbacken och ge denne ett signalement som cirkulerar bland vittnen: långrock och handledsväska och en del annat som stämmer in på SE själv. En skyldig Skandiaman måste bejaka den självklara risken att signalementet på GM i slutänden kommer likna hans eget. Om mannen som flydde i bil ska framstå som GM så behöver han bära SEs signalement.

Av denna anledningen kontaktas polis och jourhavande präst.

PU har tyvärr inte lyckats få fram information avseende utgående samtal från stugan i Idre.

Man kan även notera att kvinnan som ringde in tipsen gav ett väldigt detaljrikt signalement. Det nämndes inte i tidningarna. Dock nämner hon INTE att mannen tog av sig sin jacka/rock innan han satte sig i bilen. Det sade taxichaffisen HH att mannen gjorde. Varför nämnde inte kvinnan det?

Det är förstås spekulativt, men ändå intressant. Dock stämmer det inte riktigt med mina egna speckar. Jag tror ju inte att SE läste tidningar under veckan i Idre, åtminstone inte SvD. Jag blir då osäker på hur han fått informationen om mannen som hoppade in i bilen. Och hur kände han till "japansk bil" - den nämnde GR i Aftonbladet. Hörde han Holmers presskonferens under tisdagen? Radio? Kanske SVT nyheter? Hade stugan TV? Såg de på nyheter? När? 19.30 - 20.00? Första tipset ringdes in 20.10. Skulle vara intressant att lyssna på SVT Rapport från onsdagskvällen.

Känns lite inkomatibelt med hans vittnesmål om mannen i gränden. Med ena näven försöker han få omvärlden att tro att mannen i gränden var GM och bar blå täckjacka - och med den andra näven försöker han hävda att GM hade samma signalement som han själv och flydde i bil. Kanske var telefonsamtalen resultatet av en impulshandling som utlöstes under kvällsnyheterna? Kanske ville han ha både hängslen och livrem? Man bör även ha i åtanke att Fantombilden kom ut i media torsdagen 6/3 och den liknade inte SE alls. Då kanske han insåg att de tre tipsen som ringdes in under onsdagen inte blev betrodda och att han därför "återgick" till att hävda att mannen i gränden med blå täckjacka var GM.

Jag tycker fortfarande att PUs ide om detta är klart intressant och svår att släppa.


Vapen

Jag spekulerar i att dådet var ett impulsdåd och att Skandiamannen regelmässigt bar på en skarpladdad revolver.

Varifrån skaffade Skandiamannen sin revolver?

Varför bar han den regelmässigt?

Vapen från Sverige

Armetygförvaltningen

Thomas Pettersson gjorde ett bra gräv när han hittade SE:s koppling till Armetygförvaltningen under början av 60-talet.

Låt oss säga att SE verkligen köpte revolver genom Armetygförvaltningen vid den tiden, dvs i början av 60-talet. Då bör han ha köpt patroner samtidigt.

Men den typen av patroner som användes vid Palmemordet (kopparmantlade/metal piercing) såldes i Sverige först under slutet av 70-talet. Varför köpte han nya patroner när han redan hade patroner från första köpet? Det enkla svaret är i så fall att de första var slut. Men jag tvivlar faktiskt på att Skandiamannen brände alla patronerna trots att det gått så många år. Kanske några stycken, men inte alla. Det finns väl typ 50 patroner i en ask. Och var skulle han ha skjutit slut på alla patronerna? Varför? Han var väl inte med in någon skytteklubb där man sköt med revolver, eller? osv...

Jag tvivlar på att Skandiamannen skaffade vapnet genom Armetygförvaltningen.

Övriga svenska vapen

Resonemanget ovan talar mot att SE skulle ha köpt vapen och patroner i början av 60-talet.

Om han köpte vapen i Sverige så köpte han nog ammunitionen samtidigt. I så fall köpte han nog både vapen och ammunition i slutet av 70-talet ty det var då som den typen av patroner som användes vid Palmemordet såldes i Sverige. Det var kopparmantlade patroner (metal piercing).

Jag har fått för mig att det inte såldes alltför många kopparmantlade patroner i Sverige. Kanske går det att spåra en del av dessa patronaskar?

Det hade även varit intressant att få veta mer om vilka vapen som provsköts. Alla reggade vapen i Stockholms län? Ingick även Täby i sökområdet?

Var SEs revolver reggad eller oreggad? Hur gjorde man för att köpa oreggad revolver i slutet av 70-talet? Eller är det så att hans vapen var reggat men att han köpte det utanför Stockholms län? Har för mig att man provskjutit drygt 600 revolvrar, men att det i Sverige fanns 5000 - 10000 revolvrar av rätt sort. Då har man endast provskjutit 10% av totalen. Det finns väl en god möjlighet att SE köpte sitt vapen utanför Stockholms län?


Vapen från Indien

Nu blir det massvis med spekulation.

Vapen och utsirat elfenben

Skandiamannen bodde sina första 12 år i Indien. Föräldrarna flyttade dit på 20-talet. De återvände till Sverige först i början av 50-talet och därefter för gott 1956.

Kan det vara så att utlänningar i Indien brukade bära revolver regelmässigt?

Kan det vara så att även Skandiamannens närstående gjorde det? Fick Skandiamannen i så fall ärva revolvern? Spekulation förstås, jag kan inte styrka detta på något sätt.

Men det finns en - förvisso indirekt och långsökt - men ändå anmärkningsvärd anknytning till Indien. Skandiamannens uttalade nämligen följande i Skydd & Säkerhet, med min fetning:

Jag skulle personligen ha använt ett smidigare, ett mindre vapen - om jag varit mördaren. Inte så kraftigt vapen, möligen också dyrbart, kanske utfört med elfenbenskolv i utsirat mönster som det som försvann från restaurang Oxen samma kväll.

Jag förmodar att man kunde köpa revolvrar med elfenbenskolv i hela världen vid den tiden, men det går inte att komma ifrån att det finns en stark koppling mellan Indien och elfenben. Om Skandiamannen är skyldig så kan det väl vara så att även hans revolver hade elfenbenskolv i utsirat mönster.

Han säger även att vapnet var dyrbart. Det är också intressant. En lyxig variant var kanske svårare att få tag på i Sverige, men i Indien var det kanske enklare och billigare.

Vidare säger han ett mindre vapen. En revolver med 4-tums pipa räknas väl som "mindre", eller?

Tycker det osar lite Indien över Skandiamannens uttalande.

Varför bar Skandiamannen vapen regelmässigt

Jag spekulerar i utlänningar och eventuellt Skandiamannens närstående bar revolver regelmässigt i Indien.

Kan det vara så att Skandiamannen inspirerades av detta och därför gjorde samma sak?

En annan variant är att Skandiamannen inspirerats av sin (eventuelle) idol Harry Söderman, alias Revolver-Harry som väl gick omkring med en revolver. Om dåtidens Indiana Jones var Skandiamannens idol så ville han kanske kopiera honom. Men han lyckdes inte komma närmre än till det att bära revolver och röka cigg. Både Revolver-Harry och Skandiamannen hade förresten Indien gemensamt. Det fnns även en långsökt koppling till Täby, men den behåller jag. Jag förstår att det där med Revolver-Harry är en halvgalen speck.

I övrigt har jag inga större problem att sätta en revolver i näven på Skandiamannen. Han känns lite grann som en sorts blandning av Kerry Drake från Seriemagasinet, Revolver-Harry och Indiana Jones.


Vapensamlaren

Vapensamlaren bodde i Täby och var nära bekant med Skandiamannen.

Jag tror inte för ett ögonblick att vapensamlaren är inblandad i mordet på Palme. En framgångsrik och smart och frisk person skulle aldrig riskera livstid i fängelse för att döda en politiskt meningsmotståndare. Det är helt omöjligt. Den personliga vinsten med ett sådant dåd skulle vara noll och fallhöjden skulle vara oändlig. Tanken är befängd och ytlig.

Expressen 2020-06-09 har intervjuat vapensamlarens dotter. Hon bekräftar att hennes far var på middag i Gamla Stan under mordnatten. Hon och flera andra var också med. Detta tycks utesluta all eventuell kontakt mellan Skandiamannen och vapensamlaren under mordkvällen. De har helt enkelt inte haft någon praktisk möjlighet att kontakta varandra. Detta menar jag visar att det inte finns någon konspiration med SE och vapensamlaren.

Vidare tvivlar jag på att mordvapnet finns bland de vapen som vapensamlaren efterlämnade och som senare såldes av familjen. Jag kan inte se att SE först köpte vapen av vapenhandladen och att det efter mordet återigen hamnade på vapensamlarens husvägg för att slutligen säljas på auktion. Det sista en skyldig Skandiaman skulle göra är väl att ge tillbaka mordvapnet. Jag kan inte se något vettigt förlopp som beskriver hur mordvapnet har vandrat från hand till hand.

Det finns förstås en liten möjlighet att Skandiamannen köpte vapen av vapensamlaren i slutet av 70-talet. Men vapensamlaren borde kanske kommit ihåg det och i så fall fattat misstankar mot Skandiamannen.

Man ska även komma ihåg att vapensamlaren var vad det heter. Han var ingen vapenhandlare. Han var en samlare, ingen handlare. Viss skillnad.

Så totalt sätt menar jag att vapensamlaren inte har någonting med Palmemordet att göra överhuvudtaget. Jag anser att eventuella misstankar mot honom grundar sig på ytlig tänk, fullt i klass med polisspåret.

Slutsats

Revolvern var en dyrgrip med elfenbenskolv som hade utsirat mönster. Pipan var 4 tum. Undrar var den kom ifrån. Indien?